Polski
PolskiPolski CzeskiCzeski AngielskiAngielski

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności  ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w serwisie www.ipox.pl, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: www.ipox.pl (dalej: „Strona Internetowa”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony  Internetowej są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ANDRZEJ WOŹNIAK, GRZEGORZ ŻURAWSKI SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków i adres do doręczeń: Boleń, ul. Graniczna 4, 32-086 Węgrzce), NIP spółki cywilnej 6782683179, REGON spółki cywilnej 351559876, adres poczty elektronicznej: sklep@napad.pl, numer telefonu 775-453-453, tj.:
  Andrzej Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ WOŹNIAK ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6781463151, REGON 351347298;
  Grzegorz Żurawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRZEGORZ ŻURAWSKI ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6782150299, REGON 351454829
  - zwani dalej „Administratorem”.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone danych w formularzu kontaktowym (http://ipox.pl/kontakt)
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]
 9. 8.1 Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 10. 8.2 Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest  zgoda zawarta w formularzu kontaktowym oraz prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 11. 8.3 Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.
 12. 8.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 1. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi  zaopatrujące Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, tj dostawcom i serwisantom usług IT , dostawcom usług  prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe lub prawne.  Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia.
 2. Dane osobowe nie są przez Administratora profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Prawa osoby w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora: 
 1. 12.1 Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. 12.2 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. 12.3 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. 12.4 Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Strony Internetowej, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Na Stronie Internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Polityka Cookies

 1. Strona Internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony Internetowej www.ipox.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 8. Operator Strony Internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony Internetowej reklamodawców oraz partnerów.

Komfort i bezpieczeństwo

Rozwiązania marki IPOX projektowane są z myślą o pracy w ramach zróżnicowanych instalacji zabezpieczeń. Duża elastyczność konfiguracyjna, niezawodność operacyjna oraz kompatybilność z urządzeniami innych producentów sprawiają, że systemy monitoringu IPOX zwiększają komfort życia i gwarantują najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa ochranianych miejsc i obiektów.

Dlaczego warto nawiązać z nami współpracę?

Korzystne warunki

Zapewniamy naszym partnerom możliwie najlepsze warunki handlowe. Nawiąż z nami współpracę, a zaproponujemy Ci korzystną ofertę produktową.

Gwarancja jakości

Marka IPOX to nie tylko uznana jakość produktów, ale również profesjonalna baza serwisowa i obsługa Klienta na najwyższym poziomie.

Pełne wsparcie

Świadczymy kompleksowe wsparcie informacyjne bazy produktowej oraz doradzamy wybór możliwie najlepszych rozwiązań technicznych.

Indywidualne podejście

Przygotowujemy indywidualne systemy ofert produktowych będące odpowiedzią na konkretne zapytania podmiotów biznesowych.

Dopasowana oferta

Klienci poszukujący nieszablonowych rozwiązań mogą liczyć na nasze wsparcie w realizacji rozwiązań szytych na miarę konkretnych potrzeb.

Regularna aktualizacja

Cenimy wszelkie opinie, uwagi i sugestie związane z naszymi produktami. Informacja zwrotna od Klientów pozwala stale ulepszać naszą ofertę.

Łatwa dostępność

Zapewniamy łatwy dostęp do pełnego katalogu produktów marki IPOX za pośrednictwem sieci autoryzowanych partnerów handlowych.
 

Nowoczesne technologie

Marka IPOX jako jedna z nielicznych wprowadzana na rynek innowacyjne technologie zwiększające jakość i obsługę systemów zabezpieczeń.

Estetyczny design

Rozwiązania sygnowane logiem IPOX to również atrakcyjny wygląd łączący w sobie przemyślaną konstrukcję, modne wzornictwo oraz kolorostykę.

Korzystamy z plików cookie

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych na stronie, optymalizacji jej treści, dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookie można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie. Więcej informacji zawartych jest w naszej polityce prywatności.